Vi vil lovfeste retten til rehabilitering før pleie

NOU 2019:16. Det viktigste først – Prioriteringsmeldingen er på høring, og i vårt høringssvar foreslår Ergoterapeutene lovfestet rett til rehabilitering før tilbud om kompenserende pleie og omsorgstjenester.

NOU 2018: 16
Det viktigste først — Prinsipper for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester

NOU 2019:16. Det viktigste først. Prinsipper for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester er ute på høring. 

– Kommunene må prioritere forebygging og rehabilitering før pleie og omsorg. Rehabilitere der vi kan, pleie og omsorg der vi må, sier forbundsleder Nils Erik Ness. Dette vil utløse ressurser for bruker og for pleie- og omsorgstjenesten

Disse ressursene kan benyttes for personer med større pleiebehov.

Nils Erik Ness og Ergoterapeutene vil lovfeste rett til rehabilitering før tilbud om kompenserende pleie og omsorgstjenester.

– Det bør derfor lovfestes tilbud om funksjonsvurdering og rehabilitering før eventuelt vedtak om pleie og omsorg. Utgangspunktet må være brukerens behov, mål og ressurser, sier Nils Erik Nesss.

Ergoterapeutenes høringssvar til NOU 2019:16

Mestring som et element i kommunenes prioritering

«Ergoterapeutene er fornøyd med at mestring er bragt inn som et element i kommunenes prioritering av tiltak, men vi tror at manglende definisjon av begrepet vil vanskeliggjøre prioriteringsdiskusjoner i kommunene», skriver forbundsleder Nils Erik Ness i høringssvaret.

Mestring må knyttes til handling, til deltakelse og hverdagsaktiviteter. Mestring må også løftes opp som et likeverdig prinsipp, på linje med alvorlighet, nytte og ressurs.

Ergoterapeutenes høringssvar

På denne måten mener Ergoterapeutene at prioriteringskriteriene vil bygge opp om formålsparagrafen i Helse- og omsorgstjenesteloven.

Våre høringssvar

Her finner du tilgang til våre Høringssvar. De som måtte ønske det kan fritt benytte eller sitere fra dem.