Nils Erik Ness_08

Godt fornøyd med Unios krav til 2021-budsjettet

Samme uke som Stortinget vedtok statsbudsjettet for 2020, har Unio fremmet sine krav til 2021-budsjettet. Vi er godt fornøyd med synliggjøring av ergoterapeuters kompetanse.

– Jeg er godt fornøyd med at vi har blitt lytta til, sier forbundsleder Nils Erik Ness.

I Unios krav til 2021-budsjettet heter det blant annet:

  • Samfunnsøkonomisk analyse og SSB har i sine framskrivninger lagt vekt på at det også er behov for vekst i antall fysioterapeuter og ergoterapeuter. Ergoterapeuter blir en ny lovpålagt gruppe i kommunehelsetjenesten fra 2020. Jordmødre har vært et lovkrav siden 2017. Det er behov for virkemidler som sikrer at kompetansekravet i loven, om jordmor og ergoterapeut i alle kommuner oppfylles.
  • Det er behov for årlig rekrutteringstilskudd på minst 50 mill. kroner til kommunale ergoterapeut- og jordmorstillinger for å oppfylle lovkravet om disse tjenestene i kommunene.
  • Unio mener det er behov for å øke utdanningskapasiteten innenfor flere av profesjonsstudiene. SSB sine framskrivinger viser blant annet et økende behov for ergoterapeuter fram mot 2035. Per desember 2019 mangler fortsatt 83 kommuner ergoterapeut, en tjeneste som kommunene er lovpålagt å ha fra 1. januar 2020.