ungdom8997

Fra nyttår inkluderer den obligatoriske grunnforsikringa kritisk sykdom

Fra nyttår blir vår obligatoriske grunnforsikring vesentlig forbedret med Kritisk sykdomsforsikring inkludert. Samtidig vil den obligatoriske forsikringen gjelde ut det året du fyller 70 år. Etter å ha vært uendret i mange år justeres også premien noe.

Den obligatoriske forsikringen består i dag av tre dekninger;

 • Livsforsikring for medlem
 • Uføreforsikring for medlem
 • Familieulykkesforsikring

Med virkning fra 1. januar 2019 blir dekningen Kritisk Sykdom inkludert i den obligatoriske forsikringen. Ergoterapeutenes forsikringspakke er dermed utvidet med en viktig forsikring få har maken til.

Forsikringssummene fra 2019:

 • Kr 400 000 til etterlatte ved dødsfall.
 • Inntil kr 320 000 dersom du blir arbeidsufør.
 • Inntil kr 1 500 000 dersom du blir invalid som følge av ulykke.
 • Kr 50 000 ved kritisk sykdom.

Forsiktig justering av premiene

I perioden 2007 til 2018 har prisen (forsikringspremien) på grunnforsikringen vår økt med bare 9 %. I samme periode har den gjennomsnittlige prisøkningen vært betydelig høyere, og vi justerer nå prisen i tråd med prisstigninga fra 129 til med til 147 kroner per måned.

Hva med opphørsalder?

Tidligere gjaldt forsikringen ut det året man fylte 67 år. Med virkning fra 2019 kan man ha den obligatoriske forsikringen ut det året man fyller 70 år.

Livsforsikringen og ulykkesforsikringen vil gjelde til 70 år. Kritisk sykdom til 67 år, og uføreforsikringen til 60 år.

Har du gode forsikringer gjennom jobben?

Ergoterapeutenes forsikringer utbetales i tillegg til andre ordninger du har, gjennom jobb eller andre steder. Det er altså ikke samordning. Etter det vi kjenner til er det ingen medlemmer som har Kritisk sykdomsforsikring gjennom jobb.

Hva dekker Kritisk sykdomsforsikringen?

 • Forsikringssum: Kr 50 000
 • Sykdommer: Hjerteinfarkt, hjerneslag, gjennomført hjerteoperasjon, angioplastikk, alvorlig kreftsykdom, hjernesvulst, multippel sklerose, motornevronsyndrom, tap av taleevnen, nyresvikt, organtransplantasjon, parkinson, døvhet, blindhet, lammelser, store brannskader, tap av ben og armer. For detaljer vises til det forsikringsbevis og vilkår.

Hvilke regler gjelder for Kritisk sykdomsforsikringen?

 • Forsikringen utbetales ved diagnose av en av de kritiske sykdommene ovenfor
 • De første 90 dagene gjelder den kun for ulykkeshendelser
 • Forsikringen gjelder ikke dersom du har reservert deg mot deltagelse i den obligatoriske forsikringen.

Spørsmål? Kontakt Ergoterapeutenes forsikringskontor:

Telefon 22 05 99 15 eller post@forsikring.ergoterapeutene.org.