barn-ipad7226

Forskrift åpner for ergoterapeuters kompetanse i skolehelsetjenesten

Forskriften som regulerer helsestasjons- og skolehelsetjenesten trer i kraft nå 1. november. Forskrifta legger vekt på tjenesten skal ha et tverrfaglig tilbud. Helt i tråd med vårt syn.

En ny forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjeneste, trådte i kraft 1. november. Forskriften slår fast at helsestasjoner og skolehelsetjenesten skal ha et tverrfaglig tilbud.

Nestleder Tove Holst Skyer oppfordrer til å ta i bruk det mulighetsrommet som forskrifta byr på.

Et mulighetsrom for ergoterapeuter

– Dette gir rom for god bredde i det tverrfaglige arbeidet, sier nestleder Tove Holst Skyer. Samtidig er forskriften hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven, hvor ergoterapeut tas inn i som en lovpålagt del av kommunehelsetjenesten fra 01.01.2020.

Forskriften om helsestasjons- og skolehelsetjenesten har fokus på helsefremmende og forebyggende psykososialt arbeid, samt styrking av barn og unges autonomi og ferdigheter i å mestre sin hverdag.
– Her kan ergoterapeuter bidra med viktig kompetanse på samspillet mellom person, aktivitet og omgivelser, sier Tove Holst Skyer, og oppfordrer alle medlemmer og tillitsvalgte til å bruke dette mulighetsrommet.

Fullt gjennomslag i høringsrunden

I forskriftens høring, ba Helse- og omsorgsdepartementet spesielt om innspill på om det eventuelt burde presiseres en plikt til å knytte til seg spesifikk kompetanse, «som for eksempel lege, fysioterapeut, jordmor og helsesøster».

Ergoterapeutene ga i sitt høringssvar, innspill om at kjernekompetansen i Helse- og omsorgstjenesteloven ikke gir behov for ytterligere regulering av kompetansekrav i forskriften, men understreket at ergoterapeuters kompetanse er viktig for en bred, tverrfaglig tilnærming.

Ergoterapeutenes høringssvar til forskriften

God Unio-støtte

– I arbeidet for gjennomslag for vårt syn har vi hatt stor glede av Unio-samarbeidet, forteller Tove Skyer, og takkerUnio for støtte i deres høringssvar.