Bil-barn2925-1

Forsikring – nå en enda bedre medlemsfordel!

Fra 2022 forbedres den obligatoriske grunnforsikringen. Vi har lyttet til medlemmene, og kan presentere et enda bedre forsikringstilbud.

– Vi har lyttet til tilbakemeldinga fra medlemmene våre i medlemsundersøkelsen i fjor, og jobbet hardt for å gjøre forsikringstilbudet enda bedre, sier generalsekretær Toril Laberg.

Med virkning fra 2022 forbedres derfor den obligatoriske grunnforsikringen. Endringene innebærer: 

  • en dødsfalldekning på kr 500 000 (økt fra kr 400 000). Forsikringssummen er uavhengig av din alder og gjelder ut året du fyller 70 år. 
  • en uføredekning på inntil kr 400 000 (økt fra kr 320 000). Uføredekningen opphører ved utgangen av det året du fyller 60 år.
  • en familieulykkesforsikring med inntil kr 1,5 millioner i forsikringssum. Forsikringen gjelder til utgangen av det året du fyller 70 år. Famileulykkesforsikringen dekker medisinsk invaliditet som følge av ulykke.
  • En kritisk sykdomsforsikring hvor forsikringen gir en engangsutbetaling på kr 50 000 ved en rekke kritiske sykdommer. Opphørsalder er 67 år.
Vi har lyttet til medlemmene, sier generalsekretær Toril Laberg

Mer informasjon på forsikringssiden, ergoterapeuteneforsikring.org.

Justering av premien

Samlet pris for denne forsikringspakken er fra kr 169 per måned fra 1. januar, og premien trekkes sammen med kontingenten. Premien justeres med 22 kroner, etter at den har vært uforandret siden xxxx.

Stor oppslutning om solidarisk og inkluderende ordning

Ergoterapeutenes grunnforsikring tilbys alle medlemmer uten at de må levere helseerklæring. Det betyr at man kan ta del i ordninga uavhengig av egen helsesituasjon. Denne solidariske og inkluderende ordninga er det i dag cirka 2500 av medlemmene våre som tar del i.

Har du reservert deg, og ønsker å gå inn i ordninga igjen, er det fullt mulig. Da må du levere helseerklæring. Mer informasjon på forsikringssida.

Ergoterapeutenes forsikringskontor er 15 år

Roar Hagen, Ergoterapeutenes forsikringskontor

Ergoterapeutenes forsikringskontor fyller 15 år i disse dager. Tilbake i 2007 tilbød forsikringskontoret 5 kollektive medlemsforsikringer. I dag tilbys det totalt 10.
– Vi opplever at tilbudet verdsettes, og antall medlemmer som har forsikringene gjennom oss, øker år for år, sier Roar Hagen på Forsikringskontoret.

Endring i andre kollektive ordninger

Mens vi for 15 år siden tilbød 5 kollektive forsikringer, er tilbudet i dag økt til 10.
– Det at forsikringene er kollektive betyr at de tilbys dere som medlemmer til like vilkår og priser, noe som gir rimeligere forsikring enn det dere selv vil oppnå i markedet som privatpersoner, forteller Roar hagen.

Endringene i vilkårene for de ulike kollektive ordningene fra nyttår, blir nærmere omtalt i neste nummer av Ergoterapeuten, og i forsikringsbrosjyren som blir lagt ved bladet.

Rabattavtale på øvrige skadeforsikringer        

I tillegg til de nevnte kollektive forsikringene har medlemmene også en rabattavtale på øvrige skadeforsikringer. Her oppnår man inntil 27 % rabatt på blant annet bil, hus- og hytteforsikring.