Forbundsstyret 2023-26 - gruppebilde

Forbundsstyret med klare forventninger: Tariffoppgjørene må sikre medlemmene våre reallønnsvekst

Forbundsstyret har vært samla, og en sentral sak var behandling av Ergoterapeutenes posisjon og forventninger til årets tariffoppgjør. Større lønnstillegg enn prisstigninga, er oppgaven til våre forhandlere.

I partallsår, som 2024 er tariffoppgjørene i de ulike tariffområdene et hovedoppgjør, og hele tariffavtalen er i spill og kan endres. Det er dermed også rom for flere endringer av tariffavtalene enn det som går direkte på lønn.

Unio: TBU fastholder prisvekstanslaget på 4,1 prosent

Mange utfordringer som tariffoppgjørene må bidra til å løse

Lønns- og arbeidsvilkår skal reflektere utdanning, kompetanse og ansvar, og målet er at medlemmene har gode sentrale, kollektive tariff- og pensjonsavtaler. Lønn og pensjon skal utvikles slik at kjøpekraften opprettholdes eller styrkes.

I sine krav peker Ergoterapeutene på mange utfordringer som lønnsoppgjøret må bidra til å løse.

Lønn som refekterer ergoterapeuters utdanning, kompetanse og ansvar

Forbundsstyret er opptatt av at arbeidsbetingelsene skal være forutsigbare og likeverdige, både i offentlige og private virksomheter, og uavhengig av stilling. Videre skal lønns- og arbeidsvilkår reflektere medlemmenes utdanning, kompetanse og ansvar.

Likelønn gjennom livsløpet

Kvinner med høyere utdanning tjener bare 81-82 prosent av det menn med høyere utdanning gjør. Sammen med blant andre barnehagelærerne, har ergoterapeuter den klart laveste livsløpslønnen, når man sammenligner gruppene i Unio.

Unio: Må tette mer av lønnsgapet

Økte rekrutteringsutfordringer

Det er en økende grad av rekrutteringsutfordringer for ergoterapeuter, og med framskrivningene som beskriver behovet fremover vil dette øke ytterligere.

Følg tariffoppgjørene

Illustrasjon. Stabler av mynter med teksten: Tariffoppgjøret 2024. Se ergoterapeutene.org/tariff24
Her finner du samlet Ergoterapeutenes nyheter om tariffoppgjøret 2024.

Du kan også følge tariffoppgjørene på:

Nedenfor følger noen hovedtrekk i kravene i de ulike tariffområdene.

Kravene i de ulike tariffområdene

Nedenfor følger noen hovedtrekk i kravene i de ulike tariffområdene.

I kommunene, KS-området har vi følgende krav

 • Generelle tillegg: Det kreves at det gis generelt prosentvist tillegg som sikrer reallønnsvekst.
 • Heving av garantilønn, med spesielt fokus på 16 år. Vurdere ytterligere ansiennitetstrinn.
 • Det innføres fagspesifikke stillingskoder for ergoterapeuter, f.eks. spesialergoterapeut og ergoterapeut med master
 • Lokale forhandlinger: Som avtalt i fjorårets mellomoppgjør, settes det av pott til lokale forhandlinger, der potten må være av en viss størrelse.
 • Det innføres veiledergodtgjørelse for praksisveiledere.

I staten har vi følgende krav

 • En ramme som sikrer reallønnsvekst for våre medlemmer i Staten.
 • Innføring av stige på 1434 Rådgiver og 1364 Seniorrådgiver

I Spekter-området har vi følgende krav

 • Generelle tillegg: Det kreves et generelt prosentvist tillegg til alle våre medlemmer som sikrer reallønnsvekst.
 • Heving av minstelønn tilsvarende det generelle tillegget.
 • Innføring av ansiennitetstrinn på 16 år.
 • Lokale forhandlinger: Det kreves avsatt pott til lokale forhandlinger, hvor potten må være av en viss størrelse.
 • Det innføres veiledergodtgjørelse for praksisveiledere.
 • Innføring av minstelønn for master- og spesialistnivå.
 • Arbeidstakere skal gis mulighet til lønnssamtale.

I Oslo Kommune har vi følgende krav

 • Generelt tillegg: Det kreves et generelt prosentvis tillegg som sikrer våre medlemmer reallønnsvekst.
 • Rette opp i lønnsforskjeller mellom etater og bydeler.
 • Stillingskoder: Endre rammene for ergoterapeutkodene, og innføre stillingskoder for spesialutdannet ergoterapeut og ergoterapeut med master.
 • Lokale forhandlinger: Det kreves avsatt pott til lokale forhandlinger, hvor potten bør være av en viss størrelse.

I Virke-området har vi følgende krav

Virke har følgeavtaler til de store tariffområdene, som Kommune sektoren, Staten og Spekter –helseforetakene. Krav her vil foreligge når de andre tariffområdene er ferdig.

Forhandler som en del av Unio-fellesskapet

I de fleste tariffområder forhandler Ergoterapeutene sammen med de øvrige Unio-forbundene i tariffområdet.

Ergoterapeutene har nå sendt over sine grunnleggende krav i disse tariffområdene:

 • KS-området for medlemmer i landets kommuner
 • Oslo kommune
 • Staten

Kravene vil nå behandles i de ulike tariffutvalgene til Unio, der Ergoterapeutene er representert.

Unios tariffpolitiske uttalelse

Faksimile av Unios temaside om tariffoppgjøret
Følg med på Unios sider om lønnsoppgjøret, for å være helt oppdatert.

Grunnlaget for forbundsstyrets behandling

I forkant av forbundsstyrets behandling har det vært ført en grundig prosess i de syv regionene. Her har tillitsvalgte fra de ulike Prosessen frem mot utforming av krav:

 • Det ble gjennomført tariffpolitiske konferanser i alle Regioner, der regionene ga innspill på et debattnotat. Det har vært stort engasjement på tariffkonferansene, med gode innspill til Ergoterapeutens krav.
 • Resultatene fra diskusjonene (som er sendt inn fra regionstyrene) sammenfattes nedenfor og danner grunnlag for Ergoterapeutenes krav til årets hovedtariffoppgjør. Forbundskontoret har i tillegg gjort noen strategiske justeringer.