Ergoterapeuters kompetanse er viktig i fremtidens grunn- og videregående skole

Ergoterapeutene har gitt sitt høringssvar til utredninga som skal danne grunnlaget for ny opplæringslov, NOU 2019:23. Utredninga viser et tydelig behov for ergoterapeuters kompetanse i fremtidens skole.

Nestleder Tove Holst Skyer oppfordrer alle medlemmer og tillitsvalgte til å delta i høringsarbeidet på sin arbeidsplass.

NOU 2019:23 Ny opplæringslov, er Kunnskapsdepartementets grunnlag for arbeidet med ny opplæringslov.
– Det er mye i utredningen som er relevant for ergoterapeuters praksis, kompetanse og nedslagsfelt, og den viser et tydelig behov for ergoterapeuters kompetanse, sier nestleder i Ergoterapeutene Tove Holst Skyer.

Regelverket for grunnopplæringen skal ivareta størst mulig grad av likhet og likeverdig behandling.
– Vi mener at enkelte av forslagene til utvalget ikke følger den målsettingen, sier Tove Holst Skyer, og at forbundet i sitt høringssvar forsøker å synliggjøre dette.

Støtter i noen grad utvalget

– Vi støtter utvalget som mener at bistand fra ergoterapeuter er relevant når det skal fattes vedtak om personlig assistanse eller fysisk tilrettelegging, sier Tove Holst Skyer. Videre at retten til fysisk tilrettelegging må omfatte innkjøp av hjelpemidler som er nødvendige for opplæringen og skolearbeidet, når disse ikke dekkes av NAV.

Kritisk til flere av forslagene

Ergoterapeutene er imidlertid kritisk til flere av forslagene til opplæringslovutvalget.
– Vi mener forslaget om å ikke videreføre eksisterende lovbestemmelser om opplæring av elever med behov for alternativ supplerende kommunikasjon (ASK) vil svekke retten til ASK, og at bestemmelsen må videreføres, sier nestlederen.

Ergoterapeutene er også imot forslaget om å ikke videreføre bestemmelsene om samarbeid med kommunale tjenester og plikt til å delta i arbeidet med individuell plan.
– Det finnes ikke annet lovverk som sikrer denne type samarbeid, og vi mener det må sikres at elevene som trenger det får et samarbeidende lag av fagpersoner rundt seg, avslutter Tove Holst Skyer.

Våre høringssvar

Her finner du tilgang til våre Høringssvar. De som måtte ønske det kan fritt benytte eller sitere fra dem, og Ergoterapeutene oppfordrer alle medlemmer og tillitsvalgte til å bidra til høringsarbeidet på sin arbeidsplass. Fristen er 1. juli.