Virke-oppgjøret 2019-1024x683

Enighet også for våre medlemmer i Virke

Ergoterapeutene og de øvrige Unio-forbundene kom i dag i havn med mellomoppgjøret 2019 for overenskomstene på Virke HUK-området. Unios forhandlingsleder, Kari Tangen, er fornøyd med resultatet. 

Portrettbilde av Berit Førli
Ergoterapeutene har vært representert i forhandlingene av advokat Berit Førli.

Forhandlingsresultatet innebærer at våre medlemmer i Virke HUK-området får et økonomisk resultat på linje med oppgjørene for medlemmene i stat, kommune og Spekter.
– Vi er fornøyde med å ha kommet frem til en forhandlingsløsning. Tariffavtalene vi har inngått gir Virkes medlemsbedrifter en konkurransefordel som gjør dem til attraktive arbeidsgivere for våre medlemmer, sier advokat Berit Førli som har representert Ergoterapeutene i forhandlingene.

Resultatet av forhandlingene

Detaljene i resultatet fremkommer av protokollen.
Protokollen fra forhandlingene er her

Vi vil videre gjennomgå hovedtrekkene i resultatet for de tre landsoverenskomstene der Ergoterapeutene har flest medlemmer:

  • Landsoverenskomst for helse- og sosiale tjenester
  • Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten
  • Landsoverenskomsten for høyskoler

Landsoverenskomst for helse- og sosiale tjenester

Ansatte med stilling i kap. 2 pkt. 2.1 gis sentrale lønnstillegg fra 1. mai 2019 slik det fremgår av tabellen i Vedlegg 1 (Side 19 i protokollen).

I tillegg gjøres det særskilte lønnstiltak fra 1. juli for ergoterapeuter (stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning) og spesialergoterapeuter (stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning) slik det fremgår av tabellen i vedlegg 2 (Side 20 i protokollen).

Det gis også et generelt tillegg til ledere.

Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten

Det gis et generelt tillegg på 1,9 % med virkning fra 1. august 2019.

Medlemmer i stilling som spesialergoterapeut med 16 års ansiennitet eller mer gis ytterligere et tillegg på 0,5 % (totalt 2,4 %) med virkning fra 1. august 2019.

Ledere med økonomi og personalansvar gis ytterligere et generelt tillegg på 0,5 % (totalt 2,4 %) med virkning fra 1. august 2019.

Tillegget er bruttotillegg. Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg. Generelle tillegg er inkludert i ny minstelønn. Nye minstelønnssatser i punkt e) (side 9 i protokollen) gjelder med virkning fra 1. august 2019.

Landsoverenskomsten for høyskoler

Resultatet har tre elementer.

Generelle tillegg

Med virkning fra 1. mai 2019 gis det generelle tillegg. Ny hovedlønnstabell er vedlegg 4 til protokollen (side 23 i protokollen).

Endringer i lønnsplaner

Med virkning fra 1. mai 2019 endres merknaden i Lønnsplan 17.515 Utdanningsstillinger slik:

«Ved tilsetting som 1017 Stipendiat og 1476 Spesialistkandidat, foretas innplassering på minimum ltr. 54, LR20 alternativ 10 og det gis tilsvarende fiktiv tjenesteansiennitet. Andre godskrivingsregler kommer ikke til anvendelse. Videre opprykk på lønnsstigen skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen. Den fiktive tjenesteansienniteten faller bort ved overgang til annen stilling.»

Lokale forhandlinger

Det avsettes 1,24 prosent av lønnsmassen til lokale forhandlinger med virkning fra 1. juli 2019. Forhandlingene skal være avsluttet innen 31. oktober 2019. Ankefrist settes til 14. november 2019.