Endringer i varslingsreglene

Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i bestemmelsene i arbeidsmiljøloven om varsling.

Stortinget har endre arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling. Lovendringene følger opp NOU 2018:6 Varsling – verdier og vern.

Portrettbilde av Berit Førli
Vår advokat Berit Førli har gjennomgått endringene av varslingsreglene i arbeidsmiljøloven.

Vår advokat Berit Førli har gjennomgått endringene som i korte trekk innebærer:

  • Hensynet til et godt ytringsklima skal legges inn i arbeidsmiljølovens formålsparagraf
  • Varslingsreglene blir utvidet til også å omfatta elever, verne- og tjenestepliktige, pasienter, personer under opplæring og deltakere i arbeidsmarkedstiltak
  • Innholdet i kritikkverdige forhold blir lovfestet, blant annet fare for klima og miljø og myndighetsmisbruk
  • Fremgangsmåten (tretrinns prosess) for forsvarlig framgangsmåte blir lovfestet
  • Ny regel om arbeidsgivers plikter til å undersøke varslet (aktivitetsplikt)
  •  Ny regel om arbeidsgivers ansvar for å forebygge gjengjeldelse mot varsler (omsorgsplikt)
  • Gjengjeldelsesbegrepet skal beskrives i lovteksten, hvor blant annet sosial ekskludering er kommet inn i lovteksten
  • Det blir innført et objektivt erstatningsansvar ved gjengjeldelse
  • Fremgangsmåte for arbeidsgivers saksbehandling ved mottak, behandling og oppfølging av varsling  skal nedfelles i varslingsrutinene

Les mer om de nye varslingsreglene

Les Compendias artikkel om de nye varslingsreglene

Les hele Stortingets vedtak