barn-vaffel7202

Barn og unges deltakelse og inkludering

Ergoterapeutene mener at alle barn og unge har rett til å delta i hverdagslivet på alle arenaer. Ergoterapeuter bidrar til å oppnå denne rettigheten. Dette mener vi om ergoterapi og barns helse.

Forbundsleder Nils Erik Ness oppfordrer medlemmene til å bruke dokumentet.

Dokumentet «Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om ergoterapi og barns helse» beskriver ergoterapeuters kompetanse på dette området. Dette dokumentet omhandler aldersgruppen 0-18 år.

– Noen barn og unge er hindret i å utføre sine meningsfulle aktiviteter på grunn av ulike helseutfordringer eller barrierer i omgivelsene og samfunnet, sier forbundsleder Nils Erik Ness. Ergoterapeuter har personsentrerte arbeidsmetoder for å kartlegge og forbedre evnen til å utføre aktivitetene og for å tilpasse aktivitetene og omgivelsene.

Mer om dokumentet

Dokumentet beskriver samfunnsutfordringer knyttet til barns helse og barns rett til likestilling, inkludering og opplæring. Videre beskrives ergoterapeuters kompetanse knyttet til barn før Ergoterapeutenes posisjon eller meninger om ergoterapi og barns helse beskrives.

Slik kan dokumentet benyttes

Ergoterapeutene har de siste årene utviklet ulike dokument som beskriver Ergoterapeutenes standpunkt.  Dokumentene synliggjør hvordan ergoterapeuters kompetanse bidrar til å møte utfordringer i samfunnet.

Dokumentene kan fritt benyttes av medlemmer, tillitsvalgte og andre som ønsker det, og gir en mulighet for at vi sammen formidler et felles budskap og historie.

Du velger selv i hvilken grad du vil referere til selve dokumentet. Dokumentene er utarbeidet og vedtatt av forbundets sentrale organer.

Mer om ergoterapi og barns helse

Mer om ergoterapi og barns helse