M├©te3444

Arbeidsgiverne i offentlig sektor har et spesielt ansvar for rekruttering og lønnsnivå for sine egne ansatte.

Unio vedtok i dag sin inntektspolitiske uttalelse. Nå skal kravene konkretiseres i det enkelte forhandlingsutvalg. Ergoterapeutenes forbundsstyre la sist uke vekt på at resultatet må reflektere ergoterapeuters utdanning, kompetanse og ansvar, samt fremme likestilling og likelønn.

Unio mener at arbeidsgiverne må klarere på banen for å rette opp skjevhetene fra lønnsoppgjøret i fjor.
– Arbeidsgivere i stat, kommuner og helseforetak har et spesielt ansvar for rekruttering og lønnsnivå for sine egne ansatte.

Flere av Unios yrkesgrupper har lavt lønnsnivå og store lønnsmessige etterslep. Dette må rettes opp innenfor en fleksibel praktisering av frontfagsmodellen. Modellens handlingsrom må utnyttes.

Dette er oppsummert Unios inntektspolitiske uttalelse som ble vedtatt av Unios styre i dag.

Ekstraordinær pandemi-innsats må få uttelling

I den inntektspolitiske uttalelsen heter det at Unios medlemsgrupper, som alle har gjort en ekstraordinær innsats under pandemien, må få uttelling i årets lønnsoppgjør.

Medlemmer med høyere utdanning offentlig sektor må få en tydelig lønnsvekst, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

– Det er et unisont krav fra våre medlemsforbund at de med høyere utdanning i offentlig sektor må få en klar og tydelig reallønnsvekst, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Les mer om Unios inntektspolitiske uttalelse

Uttalelsen ligger til grunn for utformingen av kravene til arbeidsgiver. Det samme gjør kravene fra Ergoterapeutene og de andre Unio-forbundene. Ergoterapeutenes forbundsstyre vedtok disse kravene sist uke.

Lønnsoppgjøret må reflektere Ergoterapeuters arbeidsbetingelser og forutsigbarhet i arbeidslivet

Forbundsstyret legger til grunn at ergoterapeuters arbeidsbetingelser må reflekterer utdanning, kompetanse og ansvar, samt fremmer likestilling og likelønn.

Ergoterapeutenes medlemmer må prioriteres i årets lønnsoppgjør, sier forhandlingssjef Hege Munthe.

Videre at ergoterapeuters lønn og pensjon utvikles slik at kjøpekraft opprettholdes eller styrkes. Medlemmer i offentlig og private virksomhet skal ha likeverdige arbeidsbetingelser og tariffavtaler. I hovedsak skal lønnspolitikken baseres på sentrale kollektive tariff- og pensjonsavtaler.

– Vi stiller oss naturlig nok bak den inntektspolitiske uttalelsen til Unio sier forhandlingssjef Hege Munthe. I lønnsoppgjøret må våre medlemmer i offentlig sektor prioriteres. Hvis ikke er ikke frontfagsmodellen liv laga.

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør

I oddetallsår er det det som kalles mellomoppgjør. Da er det bare lønn, og ikke hele hovedtariffavtalene/overenskomstene, som skal forhandles.

Følg lønnsoppgjøret

Vi vil samle informasjon om lønnsoppgjøret på ergoterapeutene.org/tariff2021