bar-bestefar7245

Modul 1. Deltakelse og mestring for eldre – ergoterapeuters kjernekompetanse

Kvalitetsreformen «Leve hele livet» har som ett av målene at de eldre i større grad skal mestre eget liv. Ergoterapi er en del av løsningen for å lykkes med reformen.

Ergoterapeutenes visjon er «Aktivitet og deltakelse for alle». Prioritert område i Handlingsplanen for 2019 er «Mestring og deltakelse for eldre». Ergoterapeuters kompetanse og satsingsområde faller helt sammen med hovedfokuset i Stortingsmelding «Leve hele livet». Modul 1 vil vise denne sammenhengen og hvordan vi må kommunisere vår kompetanse og bidra i kommunenes innfrielse av forventningene i Leve hele livet.

Anslagsvis beregning av tidsbruk for modulen: Individuelt forarbeid bestående av 2-3 timer lesing av litteratur og 1,5 timer forelesninger samt individuell refleksjon rundt spørsmålene. Nettverksgruppe med felles refleksjon: 2 timer.

Modulen er meritterende med 6 timer som ergoterapispesifikt kurs til spesialistordningen. Det er kun de som har dokumentert deltagelse  i nettverksgrupper som får modulene godkjent som meritterende til ergoterapispesialist.

Litteratur til forberedelse:

Helse og omsorgsdepartementet (2017).  Leve hele livet — En kvalitetsreform for eldre. (Meld. St. 15 (2017-2018)). S 7-28.

Alle skal kunne delta. Ergoterapeuters kjernekompetanse

Dolva, A-S., Sveen, U., Bonsaksen, T., Hageby, C., Horghagen S., Solbakken, A.I. & Thyness E.M. (2015). Hvilke undersøkelses og vurderingsredskaper bruker norske ergoterapeuter? Ergoterapeuten # 2-2015, 44-50.

Stigen, L. (2018). A multifaceted practice? An investigation of methods used by occupational therapists in municipal services when assessing persons with cognitive impairments. OsloMet Avhandling;2018, nr 37. ODA Open Digital Archive.

Videoforelesninger:

Deltakelse og mestring for eldre – kursintroduksjon. Forbundsleder Nils Erik Ness.


Deltakelse og mestring for eldre. Presentasjon i PDF

Mulighetsrommet for ergoterapeuter.Forbundsleder Nils Erik Ness.

Mulighetsrommet for ergoterapeuter. Presentasjon i PDF

Ergoterapeuters kjernekompetanse. Generalsekretær Toril Laberg

Ergoterapeuters kjernekompetanse. Presentasjon i PDF

Ergoterapeutisk kartlegging. Linda Stigen, MSc, PhD NTNU Gjøvik 

Ergoterapeutisk kartlegging. Presentasjon i PDF

Kritisk blikk på kartlegging del 1. Linda Stigen, MSc, PhD NTNU Gjøvik

Kritisk blikk på kartlegging del 2. Linda Stigen, MSc, PhD NTNU Gjøvik

Kritisk blikk på kartlegging del 1. og 2. Presentasjon i PDF

Sentrale ergoterapeutiske redskaper. Linda Stigen, MSc, PhD NTNU Gjøvik

Sentrale ergoterapeutiske redskaper. Presentasjon i PDF

Refleksjonsoppgave:

Refleksjonsoppgaver i etterkant som skal løses individuelt og i fysiske eller digitale nettverksgrupper. (Gjør deg gjerne noen notater før nettverksmøtet)

Hvordan kommuniserer du ergoterapi til brukere? kolleger? ledelse/politikere? Har du forslag til forbedring? 

Hva er politikerne opptatt av i din kommune? Hvilket mulighetsrom gir dette for ergoterapi?

Hvilket avtrykk gir du av ergoterapi i valg av kartlegging, tiltak og dokumentasjon? Funksjonsnivå eller fokus på aktivitet og deltakelse?  

Registrering av deltakelse i nettverksgruppe