Psykisk helse og samspillet mellom person, aktivitet og omgivelser

Ergoterapeuter bidrar til deltakelse og inkludering med vår kompetanse om samspillet mellom person, aktivitet og omgivelser.

Person

Ergoterapeuten tar utgangspunkt i personens egne mål og ønsker. Hva er viktige aktiviteter for deg? Hvordan vil du delta? Ergoterapeuten kartlegger ressurser og hindringer som påvirker mestring av ønskede og meningsfulle aktiviteter.

Noen kan ha vanskeligheter med å finne mening og motivasjon til å være aktive og delta. Da kan det hjelpe å finne fram til tidligere interesser, vaner og roller for å finne aktiviteter som gir mestring, nytt håp og økt deltakelse.

Etter langvarig rusavhengighet eller institusjonalisering kan ergoterapeuter tilby trening i vanlige hverdagsaktiviteter i hjemmet og samfunnet, som fore eksempel fritidsaktiviteter, handling, planlegging av middag og rengjøring i huset.

Aktivitet

Psykisk helse påvirkes av hvordan personen opplever mestring av hverdagsaktiviteter og deltagelse i samfunnet. Psykiske helseutfordringer kan føre til at aktiviteter blir vanskelig å utføre og velges bort. Konsekvensen kan bli passivitet, ensomhet og forverring av den psykiske helsen.

Ergoterapeuten hjelper den enkelte til å være aktiv i eget liv ved å analysere, tilrettelegge, støtte, forenkle og trene på de aktivitetene som den enkelte ønsker å opprettholde eller gjenvinne. Det kan være tilrettelegging av en tur på butikken, finne en struktur på dagen, delta i sosiale aktiviteter eller opprettholde arbeid eller skolegang.

Ergoterapeuten kan bidra til å finne balanse mellom ulike aktiviteter i hverdagen og mellom hvile og aktivitet, for å finne fram til gode rutiner og vaner.

 

Omgivelser

Ergoterapeuter kartlegger utfordringer og ressurser i omgivelsene som påvirker aktivitet og deltakelse. Det kan være fysiske, psykososiale eller organisatoriske faktorer, som boforhold, sosial støtte, økonomi eller transport til og fra aktiviteter.

Ergoterapeuter trener på, og legger til rette for mestring av daglige gjøremål. Treningen foregår primært i eget hjem, skole og arbeid, men kan også skje i spesialisthelsetjenesten med tanke på mestring etter utskrivning.

Ergoterapeuten har kompetanse på velferdsteknologi og tekniske hjelpemidler, og hvordan dette kan bidra til økt trygghet, organisering av hverdagen og sosial kontakt.