Folkehelse og samspillet mellom person, aktivitet og omgivelser

Ergoterapeuten bidrar til deltakelse og inkludering med vår kompetanse om samspillet mellom person, aktivitet og omgivelser.

Person

Ergoterapeuter tar utgangspunkt i personers, gruppers eller befolkningens ressurser, kompetanse, interesser og muligheter for aktivitet og deltakelse.

  • Hva mener innbyggerne om trivsel og organisert aktivitet i nærmiljøet?
  • Hva mener de er kulturelt viktige aktiviteter i lokalsamfunnet?
  • Hvordan vil en delta i hverdagsliv og samfunn?

Folkehelsestatistikk kan si mye om utfordringer på gruppe eller befolkningsnivå, men for å finne de riktige folkehelsetiltakene må store eller mindre grupper av innbyggerne involveres.

Aktivitet

Ergoterapeuten foretar aktivitetsanalyse for å finne aktivitetstilbud som kan tilpasses ulike gruppers behov.

  • Hvordan kan organisert idrett- og fritidstilbud organiseres slik at alle inkluderes?
  • Hvordan legge til rette for transport og sandstrøing der de fleste beveger seg på vinteren?

Ergoterapeuten kan ut i fra definerte behov og ønsker bidra til å tilrettelegge for aktivitet i lokalmiljøet som gir mulighet for å velge aktiviteter som kan påvirker helse, identitet og sosialt nettverk. Ergoterapeuter kan tilby forebyggende og helsefremmende hjemmebesøk for grupper med eldre med bevisstgjøring av hva som fremmer og hemmer helse i hverdagslivet.

Omgivelser

Ergoterapeuter kartlegger og tilrettelegger fysiske-, psykososiale- og kulturelle forhold i omgivelsene som påvirker aktivitet, inkludering og deltakelse. Det kan være planlegging og utforming av skolegården, kulturhus og bibliotek, fysiske- og kulturelle møteplasser i lokalmiljøet, tilrettelagte og trygge turstier.

Aldersvennlige samfunn og Universell utforming er en grunnleggende forutsetning for at alle skal få oppfylt retten til aktivitet og deltakelse. Ergoterapeuter vektlegger innbyggernes evne til å oppleve sosial deltagelse og mestring i lek, skole/utdanning, arbeid, fritid og hverdagsaktiviteter.

Ergoterapeuters kompetanse om velferdsteknologi og prinsippene for Universell utforming er en grunnleggende forutsetning for at alle skal få oppfylt retten til aktivitet og deltakelse.