bar-bestefar7245

Ergoterapi og eldres helse

Ergoterapeuter vektlegger tidlig innsats og rehabilitering. Dermed kan flere mestre hverdagen lenger, delta i fritidsaktiviteter og organisert virksomhet. Med dette vil behovet for pleie- og omsorgstjenester reduseres eller prioriteres på de med størst behov.

Fakta

Eksempler på arenaer og stillinger

Kommuneergoterapeut, hverdagsrehabiliteringsteam, rehabiliteringsteam, demensteam, helsefremmende hjemmebesøk, innsats- og oppfølgingsteam og andre team, Lederstillinger innen helse- og omsorgstjenestene, geriatrisk poliklinikk eller sengepost.

Lenke til:

Norge står overfor store demografiske utfordringer i årene framover. En videreføring av dagens tjenestemodell er ikke bærekraftig. Det er behov for innovative tjenester som har fokus på aktivitet, deltakelse og mestring der alle bidrar. Dette sikrer at flere kan leve et aktivt liv lengst mulig og i sosialt fellesskap.

Ergoterapeuter har kompetanse på å se person, aktivitet og omgivelsene i sammenheng. Intervensjoner er ofte en kombinasjon av tiltak knyttet til disse områdene.

Lær mer om hvordan ergoterapeuter arbeider med dette samspillet.