bar-bestefar7245

Modul 2. Aldersvennlig samfunn

Hvordan planlegge og tilrettelegge for en aktiv alderdom.

I «Leve hele livet» beskrives de demografiske utfordringene vi står overfor. Det beskrives at kommunene må legge til rette for at alle tar i bruk egne ressurser for å møte alderdommens utfordringer. Planlegging av egen bolig trekkes fram som viktig. Det forventes at kommunene skal lage en plan for hvordan de kan utvikle et mer «Aldersvennlig lokalsamfunn» hvor involvering av de eldre, samfunnsutvikling, boligpolitikk, lokalt kulturliv og transport er noen viktige elementer.  

I denne modulen viser vi eksempler på hvordan ergoterapeuter kan bidra til aldersvennlige samfunn.

Anslagsvis beregning av tidsbruk for modulen:

Individuelt forarbeid:

  • 2-3 timer til lesing av litteratur
  • forelesninger på tilsammen ca 1,5 timer.
  • individuell refleksjon

Nettverksgruppe møte

  • diskutere spørsmål til refleksjon knyttet til modulen. Ca 2 timer.

Modulen er meritterende med 6 timer som ergoterapispesifikt kurs til spesialistordningen. Det er kun de som har dokumentert deltagelse  i nettverksgrupper som får modulene godkjent som meritterende til ergoterapispesialist.

Litteratur til forberedelse:

Helse og omsorgsdepartementet (2017).  Leve hele livet — En kvalitetsreform for eldre. (Meld. St. 15 (2017-2018)). S.69-77 

Kommunenes sentralforbund, 2019. Hvordan involvere innbyggerne? Idehefte om medvirkningstiltak i kommuner og fylkeskommuner, KS, Oslo.

Kommunenes Sentralforbund, KS, 2019 Universell utforming bidrar til et aldersvennlig samfunn. Gode eksempler fra norske kommuner . (trenger ikke leses fra perm til perm)

Zingmark, M., Norström, F., Lindholm, L., Dahlin-Ivanoff, S., & Gustafsson, S. (2019). Modelling long‑term cost‑effectiveness of health promotion for community‑dwelling older people. European Journal of Ageing, 1-10.

 

Videoforelesninger:

Hälsofrämjande och förebyggande insatser. Del 1. Magnus Zingmark, Aktivite och hälsosamt åldrande. Umeå Universitet.

Hälsofrämjande och förebyggande insatser. Del 2. Magnus Zingmark, Aktivite och hälsosamt åldrande. Umeå Universitet.


Hälsofrämjande och förebyggande insatser. Presentasjon PDF.

Involvering av eldre i kartlegging og planlegging for et aldersvennlig samfunn. Ruca Maass, ergoterapeut MSc, Phd. NTNU

Involvering av eldre i kartlegging og planlegging for et aldersvennlig samfunn. Presentasjon PDF.

Universell utforming bidrar til aldersvennlige lokalsamfunn. Solveig Dale ergoterapeut og rådgiver universell utforming, Trondheim kommune.


Universell utforming bidrar til aldersvennlige lokalsamfunn. Presentasjon PDF.

 

Refleksjonsoppgave:

Forelesningene har gitt eksempler på hvordan ergoterapeuter kan bidra til et mer aldersvennlig samfunn på ulike nivå:

  • systemnivå gjennom kommuneplanlegging.Hvordan er din kommune tilrettelagt for aktivitet og fellesskap for eldre? Hvordan involvere eldre i planarbeid?
  • gruppenivå gjennom helsefremmende gruppe-tiltak
  • individnivå gjennom forebyggende hjemmebesøk og planlegging av egen bolig

Hvilke av disse nivåene jobber du på? Ser du mulighet for å bidra bredere? Hvis ja, hvordan?