bar-bestefar7245

Modul 4. Helsehjelp

Alle bør få vurdert sitt behov og potensiale for rehabilitering.  

Meld.St.15 (2017-2018). Leve hele livet slår fast at i pasientens helsetjeneste skal alle få hjelp til å mestre livet i tråd med egne mål og ønsker. Videre at mestring av dagliglivets aktiviteter er en viktig forutsetning for å bli gammel i eget hjem. Kompenserende tiltak kan løse de praktiske utfordringene fra dag til dag, men bidrar sjelden til å fremme selvstendighet og mestring. Alle bør få vurdert sitt behov og potensiale for rehabilitering.  

Ergoterapeuter har kompetanse som kommunene trenger for å utvikle tjenester som i større grad hjelper brukerne til å mestre ønskede hverdagsaktiviteter.

Anslagsvis beregning av tidsbruk for modulen: 2-3 timer forarbeid, 1,5 timer forelesninger og 2 timer diskusjon i nettverksgruppe.

Modulen er meritterende med 6 timer som ergoterapispesifikt kurs til spesialistordningen. Det er kun de som har dokumentert deltagelse  i nettverksgrupper som får modulene godkjent som meritterende til ergoterapispesialist.

Obligatorisk litteratur til forberedelse:

Helse og omsorgsdepartementet (2017). Meld.St.15 (2017-2018). Leve hele livet — En kvalitetsreform for eldre, kapittel 7 Helsehjelp, s 121-142. 

Slåtsveen, R-E., Lunde, M. & og Stigen, L. (2014). På vei mot felles forståelse? Hvordan erfarer og bidrar ergoterapeuter og ansatte i hjemmetjenesten til at eldre mestrer hverdagslivet? Ergoterapeuten 6/2014, s.42-48. 

Vik, K. (2018). Hverdagsrehabilitering og tverrfaglig samarbeid; en empirisk studie i fire norske kommuner. Universitetsfolaget. Tidsskrift for omsorgsforskning. 1/2018 s. 6-15. DOI: 10.18261/ISSN.2387-5984-2018-01-05.

Videoforelesninger:

Bærekraftig ergoterapipraksis. Nils Erik Ness, Forbundsleder i Norsk Ergoterapeutforbund.


Bærekraftig ergoterapipraksis. Nils Erik Ness (PDF)

 

Hverdagsrehabilitering, Hverdagsmestring. Hvordan holde oppe engasjementet? Kjersti Vik, Professor, Ergoterapeututdanning, NTNU, Trondheim.

Hverdagsrehabilitering, Hverdagsmestring. Hvordan holde oppe engasjementet? Kjersti Vik (PDF)

 

Virker hverdagsrehabilitering? Hva mener en er effekt? Kjersti Vik, Professor, ergoterapeututdanning, NTNU, Trondheim

Virker hverdagsrehabilitering? Hva mener en er effekt? Kjersti Vik (PDF)

 

Aktiv i egen hverdag. Grethe Lind, Prosjektleder Hverdagsrehabilitering, Egersund kommune.

Aktiv i egen hverdag. Grete Lind (PDF)

Anbefaler å ta en titt på flere videoer under «Nyttige lenker».

Refleksjonsoppgave:

1 I Stortingsmeldingen står det: «Sentralt i pasientens helsetjeneste er at alle skal få hjelp til å mestre livet i tråd med egne mål og ønsker» (s.123). Og at «Alle bør få vurdert sitt behov og potensial for rehabilitering og egenomsorg før det iverksettes tiltak som kompenserer for tap av funksjon.» (s.126) 

Hvordan er situasjonen i din kommune? Hva er utfordringene og hva ser du av muligheter? Er alder og diagnose styrende for tilbud?

2. I Stortingsmeldingen står det: «Best mulig hverdagsmestring krever en endring av det grunnleggende tankesettet i tjenestene, hvor helsepersonell går fra å være hjelpere som overtar oppgaver, til å bli veiledere som tilrettelegger for egenomsorg og mestring.» (s.127) 

Hvordan kan du bidra til endret kultur og økt kompetanse i hjemmetjenesten som helhet, og/eller i det tverrfaglige teamet du eventuelt jobber i? 

3. Nils Erik Ness argumenterer i sin videoforelesning for at bærekraftige kommuner må satse på ressursutløsende tjenester. Har du eksempler på hvordan du kan bidra til mer bærekraftige tjenester i din kommune?