Unio med klare krav til statsbudsjettet for 2018

Unio mener at regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 hverken styrker spesialisthelsetjenesten eller primærhelsetjenesten. Unios notat med kommentar til statsbudsjettet foreligger nå.

I Unios kommentarer til Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 (nytt vindu) fremmer hovedorganisasjonen sine krav til Stortingets behandling av statsbudsjettet.

Unios hovedkrav

Av disse hovedkravene er disse av spesiell interesse for Ergoterapeutene:

  • Unio krever at kommunesektorens frie inntekter øker med 2 mrd. kroner ut over regjeringens forslag
  • Unio krever at bevilgningene til sykehusene minst dekker økte utgifter som følge av befolkningsveksten
  • Unio krever at de ordinære arbeidsmarkedstiltakene økes med 2000 plasser. NAV må selv gjennomføre flere tiltak i egen regi for å styrke «A-en i NAV»

Overføring av hjelpemiddelansvaret

Unio mener at overføring av ansvar for finansiering av hjelpemidler til kommunalt nivå, i realiteten føre til en nedbygging av tjenestene innenfor regjeringens satsingsområder i kommunal sektor.

"Dette vil gi svært alvorlige konsekvenser for innbyggere med nedsatt funksjon. Spesielt i de kommunene med dårligst økonomi vil brukere med nedsatt funksjon hindres i hverdagsmestring og samfunnsdeltakelse."

Ingen forbedring av tjenestetilbudet i kommunal sektor

Finansieringen av de kommunale helsetjenestene settes av de rammene regjeringen legger for kommuneøkonomien. Unio peker på at dette er meget stramt i regjeringens forslag, og i beste fall et opplegg som gjør det mulig å videreføres tjenestene på dagens nivå.

Unio vil peke på at forslaget ikke gir rom for å satse på de utviklingsområdene som regjeringen kaller satsinger innen de kommunale helse- og omsorgstjenestene, som videre opptrappingsplan for rehabilitering og en opptrappingsplan innen forebygging for barn og unges psykiske helse.

For liten vekst i sykehusbudsjettene

I forslaget til Statsbudsjett for 2018 er veksten i sykehusbudsjettene på i underkant av 1,6 milliard kroner tilsvarende en reell økning på 2 pst. Regjeringen mener dette legger til rette for en aktivitetsvekst på 2 prosent.

Unio viser til at Nasjonalbudsjettet legger til grunn at befolkningsveksten vil øke sykehusenes utgifter med om lag 2 mrd. kroner årlig denne stortingsperioden. Regjeringens forslag for 2018 er derfor ikke tilstrekkelig for å følge den demografiske utgiftsveksten.

Styrk A'en i NAV

Unio har lenge ment at de ordinære arbeidsmarkedstiltakene må opp på et høyere nivå, og at NAV selv må gjennomføre flere tiltak i egen regi for må styrke «A-en i NAV».

Det er bra at NAV nå har begynt å ta skritt i denne retningen som i «gamle dager» var den mest vanlige måten for A-etat å gjennomføre tiltak på. Det gir etaten god kunnskap og kompetanse om det lokale arbeidsmarkedet og gjennomføringen av arbeidsmarkedspolitikken.

Flere saker om statsbudsjettet for 2018

Print