Forbundets lederartikkel. Ergoterapeuten nummer 4 august 2013

Forbundets leder til fagbladet Ergoterapeuten nummer 4, august 2013 skrevet av forbundsleder Mette Kolsrud.

Et valg

Stortingsvalget står foran oss. Folket skal velge sitt lovgivende og premissgivende storting og den regjeringen som skal gjennomføre politikken. Politikken som velges, påvirker vår hverdag på mange områder.

Forbundet har i forkant av dette storingsvalget arbeidet for at hverdagsrehabilitering skal være et aktuelt tema i den neste stortingsperioden. Nå har alle partiene som i dag er på Stortinget hverdagsrehabilitering i sitt politiske program for perioden.

Hverdagsrehabilitering møter utfordringene i helse- og velferdstjenestene. Den bygger på et tankesett hvor mestring av hverdagen er kjernen. Mennesker med aktivitetsbegrensninger skal få tidlig hjelp til å mestre hverdagsaktivitetene, få mer kontroll over eget liv og bli mindre hjelpeavhengige. Dette er også grunnelementer i all ergoterapi og målet for all rehabilitering.

Når politikere nå har grepet fatt i hverdagsrehabiliteringen og ser nytten av rehabiliteringstenkning på dette feltet, vil også ergoterapi og rehabiliteringsgevinsten på andre aktuelle områder i helsepolitikken bli mer tydelige.

Ergoterapeutenes oppgave i neste periode er å følge opp det politikerne lover og å være vaktbikkjer. Vi skal minne politikere om hva de har skrevet i sine egne program, og vi skal fortsette å synliggjøre at hjelp til hverdagsmestring gir et liv på egne premisser for mange ulike brukergrupper. Det er til glede og nytte for den enkelte og besparelser for samfunnet.
Valget handler om mange ulike politikkområder, men helsepolitikken og arbeidslivspolitikken er viktige for ergoterapeuter som yrkesutøvere, arbeidstakere og brukere av helsetjenester. Derfor er de også viktige for forbundet.

Helsepolitikken har mange utfordringer. Norsk Ergoterapeut­forbund er bekymret for en utvikling der deler av spesialisthelsetjenesten som vi mener må være spesialisert, blir overlatt til kommunehelsetjenesten. Kommunene vil aldri ha mulighet til å ha spesialisert kunnskap og erfaring på alle nødvendige områder.

Verdifull spesialisert kompetanse kan gå tapt for mange brukergrupper, og ulikhetene etter hvor man bor, blir større. Framfor alt har de aller fleste kommunene i dag for liten kapasitet til å gjennomføre gode habiliterings- og rehabiliteringsopplegg med trening i hjemmesituasjonen.

Ergoterapeuten har spurt de ulike partiene om hvordan de vil styrke rehabiliteringsfeltet og ergoterapi. Svarene presenteres i dette nummeret.

I helsepolitikken er debatten om hvem som skal drive helsetjenester viktig. Kommersielle aktører er interesserte i å yte helsetjenester for å tjene penger. Siden utgiftene til drift av helsetjenester i hovedsak er lønn til helsearbeidere, er det der muligheten til fortjeneste også ligger.

De kommersielle aktørene, som i hovedsak er store internasjonale firmaer, har som regel dårligere arbeidsbetingelser for sine ansatte. De sparer mest på å gi de ansatte dårligere pensjonsordninger enn i det offentlige, men de kan også spare ved å ha færre ansatte eller dårligere avtaler.

Å arbeide i en virksomhet som med jevne mellomrom skal ut på anbud eller blir kjøpt opp av andre arbeidsgivere med nye avtaler og rutiner, skaper usikkerhet og uforutsigbarhet for arbeidstakere. Hverken fra et faglig eller et fagforeningsperspektiv er dette ønskelig.
Hvilken regjering vi får, har innvirkning på lover og retningslinjer knyttet til arbeidsmiljø og rammebetingelser i arbeidslivet. Et viktig tema er for eksempel arbeidstid og krav til fleksibilitet.

Sist vi skiftet regjering, stoppet de rødgrønne en foreslått lovendring i arbeidsmiljøloven som fagforeningene hadde vært mot. Endringer kan fort skje igjen. De ulike regjeringsalternativene har ulike sympatier i et arbeidstaker- og arbeidsgiverperspektiv.
Ta med disse aspektene når du vurderer din stemme ved valget. Men, uansett hva som er viktigst for ditt valg – vær med og bestem, og bruk din stemmeseddel. Godt valg!

Print