Tillitsvalgtes rolle ved oppsigelse

 

Ergoterapeutens tillitsvalgte skal gi de medlemmene våre som ønsker det, bistand i saker om advarsel, oppsigelse, avskjedigelse, omplassering eller suspensjon. Ved siden av å se til at formkrav følges, skal den tillitsvalgte gjennom forhandlinger/konferanser søke å komme fram til ordninger som er til det beste for partene. For å lykkes med dette er det viktig at den tillitsvalgte kommer med så tidlig som mulig i saken.

Føler den tillitsvalgte at hun eller han står det aktuelle medlemmet eller arbeidsgiveren for nært, bør den hovedtillitsvalgte eller den tariffpolitisk ansvarlige i fylket kontaktes for bistand. Tariffpolitisk ansvarlig i fylket kan bruke de ansatte i NETFs forbundskontor som rådgivere i denne typen saker. Forbundskontoret avgjør hvorvidt det skal hentes inn juridisk bistand utenfra.

Ergoterapeutenes sentralstyre avgjør om en ansatt som mener seg usaklig oppsagt og som ønsker å prøve saken sin for rettsapparatet, skal få økonomisk støtte fra forbundet.

 

Bestemmelser om oppsigelser

Arbeidsmiljøloven (AML) kapitel 15 beskriver formkrav til oppsigelser, og hvilke vilkår som skal være tilstede.

En arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgiverens eller arbeidstakerens forhold (jf. AML § 15-7).

Arbeidsgiver må kunne begrunne oppsigelsen i forhold som gjelder:

  • Arbeidstaker - mislighold av arbeidsavtale, herunder ordrenekt, ureglementert fravær, ukyndighet, manglende samarbeidsevne o.l.
  • Arbeidsgiver
  • Virksomhetene - omorganisering, rasjonalisering o.l.

AML regulerer også oppsigelsesvern ved:

  • Sykdom (§ 15-8)
  • Svangerskap, etter fødsel og adopsjon (§ 15-9)
  • Prøvetid i stillingen (§ 15-6)

Det stilles strenge krav til formelle prosedyrer for at en oppsigelse eller avskjedigelse kan anses som gyldig. Arbeidsgiver skal:

  • Klarlegge og vurdere det faktiske og juridiske grunnlaget for oppsigelse
  • Vurdere omplassering/annet arbeid eller særlig tiltak for yrkeshemmede arbeidstakere
  • Gjennomføre evt. forhandlinger/konferanser med arbeidstaker/tillitsvalgt
  • Følge formkrav til selve oppsigelsen, jf. AML § 15-4

Hovedtariffavtalene beskriver nærmere hvilke frister som gjelder, og fastslår at oppsigelsen skal skje skriftlig. Enkelte av hovedavtalene omtaler utvalget av tillitsvalgtes/tillitsvalgtes rett til å kreve konferanse i spørsmål om suspensjon, oppsigelse og disiplinærstraff overfor arbeidstakerne (jf. AML kapitlene 15 og 17).