Tillitsvalgtes rolle ved omorganisering

Arbeidsmiljøloven (AML) og hovedavtalene (HA) gir klare føringer for hvordan tillitsvalgtapparatet og ansatte skal involveres i planlegging og gjennomføring av omorganisering. Dessverre glemmer enkelte arbeidsgivere de tillitsvalgte ved omorganisering av arbeidsplassen. Derfor er det viktig at de tillitsvalgte setter seg inn i hvilke regler som gjelder.

AML og HA kan bl.a. brukes for å motvirke tendensen til at vedtak om omorganisering fattes i fora hvor tillitsvalgte ikke har stemmerett, f.eks. i formannskapet, uten at det er tatt opp i fora hvor tillitsvalgte har uttalerett.

Tillitsvalgte skal tas med på orientering og drøfting på et tidligst mulig tidspunkt. I tillegg skal de gis mulighet til å sette seg inn i sakene for å kunne uttale seg om planer og forslag. De kan også be om utsettelse for å få drøftet saken med medlemmene.

Konstruktive innspill og gjennomtenkte alternativer
Måten du ivaretar din rolle som tillitsvalgt på, vil kunne være med på å bestemme hvordan du blir tatt hensyn til i omorganiseringsprosesser. En tillitsvalgt som med holdninger og atferd markerer sin vilje til å samarbeide med arbeidsgiveren for å komme fram til best mulige løsninger, vil ha størst mulighet til å bli hørt. Det skaper grunnlag for en god dialog om du ikke bare reagerer kritisk og kommer med motforestillinger mot forslagene som kommer fra arbeidsgiversiden, men bidrar med konstruktive innspill og gjennomtenkte alternativer som er godt begrunnet. På denne måten kommer du lettere i en posisjon som gir deg reelle muligheter for å påvirke beslutningsprosessene. Dette krever at du setter deg grundig inn i saken og tenker gjennom de sentrale problemstillingene som skal drøftes. Dessuten bør du diskutere saken med de andre medlemmene for å belyse den best mulig sett fra faggruppens ståsted.

Inn tidlig i prosessen
Det er viktig at du markerer at du ønsker å bli trukket inn i prosessen så tidlig som mulig. Når alle forslagene er utformet, er det langt vanskeligere å påvirke sluttresultatet enn om du får anledning til å delta i prosessen og diskusjonene underveis. En arbeidsgiver som tar samarbeidet med de tillitsvalgte alvorlig, vil trolig sørge for at de er en del av prosessen allerede fra starten av. Samtidig er det opp til de tillitsvalgte å bidra til å skape den nødvendige samarbeidsånden.

Samarbeid med andre forbund
I store omorganiseringssaker, der hele virksomheten er involvert, vil det være av avgjørende betydning at tillitsvalgtapparatet som en helhet samarbeider. Derfor er det viktig å samarbeide med de andre fagforeningene. For NETF vil det først og fremst være naturlig å søke samarbeid med de andre organisasjonene i Unio, men ofte vil det også være aktuelt å samle seg om felles innspill på tvers av hovedorganisasjonene. Jo flere som står for samme holdning til en sak, jo større er sjansen for å få gjennomslag.