Landsmøte

Landsmøtet er forbundets øverste organ. Gjennom en delegatordning bestemmer medlemmene hvilke rammebetingelser som skal styre forbundets aktivitet de neste tre årene. Delegatene velges av forbundets regioner, og antallet fra hver region står i forhold til antall medlemmer.

Siste landsmøte ble gjennomført i Trondheim 8.-10. november 2017. Neste landsmøte finner sted i 2020, men tid og sted for landsmøtet er ikke nærmere bestemt.

Den viktigste saken på landsmøtet er utforming av programmet for kommende periode. Her finner du programmet for denne landsmøteperioden.

Landsmøtet vedtar et budsjett for de neste tre årene i tråd med de aktivitetene som er skissert i målprogrammet.

Videre er det landsmøtet som har fullmakt til å vedta og endre forbundets «lovverk» i form av vedtekter som beskriver forbundets oppbygging, funksjon og samhandlingsregler.

Landsmøtet har også en viktig kontrollfunksjon, idet de skal vurdere om forbundets virksomhet og økonomistyring i forutgående periode er i tråd med forrige målprogram.

Til slutt er valg av sentrale tillitsvalgte en hovedoppgave for landsmøtet. Forbundsleder, forbundsstyremedlemmer samt medlemmer i sentrale komiteer og utvalg blir valgt etter innstilling fra forbundets valgkomité.