Staten

Nærmere informasjon om lønns- og arbeidsforhold i staten:

Medlemmer

Ergoterapeutenes medlemmer i statlig tariffområde er blant annet tilsatt i departementer, direktorater, hos fylkesmenn, på universiteter, høgskoler og i kompetansesentre.

Lønn

Lønnen fastsettes ved ansettelse, og ved sentrale og lokale forhandlinger.

Alle arbeidstakere i staten er stillingsmessig knyttet til en lønnsplan. Lønnsplanen angir hvordan stillingen skal lønnes. I lønnsplanene er de fleste ergoterapeuter ansatt i gjennomgående stillinger og stillinger knyttet til de ulike departementsområdene.

Enkelte stillinger lønnes innenfor et lønnsspenn som angir minimum og maksimum lønnstrinn for stillingen. Andre stillinger er innplassert i ulike lønnsrammer. De stillingskategorier som er knyttet til ulike lønnsrammer angir et startlønnstrinn og hvilke lønnstrinn stillingen rykker opp til ut fra tjenesteansiennitet.

De lønnstrinn som til enhver tid benyttes, følger av en lønnstabell.