Oslo kommune

Nærmere informasjon om lønns- og arbeidsforhold i Oslo kommune:

Medlemmer

Ergoterapeutenes medlemmer i tariffområdet Oslo kommune er blant annet tilsatt sentralt i Oslo kommune, i bydelene og i de enkelte etatene.

Lønn

Lønnen fastsettes ved ansettelse, og ved sentrale og lokale forhandlinger. Enkelte stillinger er direkte innplassert i et gitt lønnstrinn. Andre stillinger er knyttet opp til ulike lønnsrammer.

De stillingskategorier som er knyttet til ulike lønnsrammer, angir et startlønnstrinn og hvilke lønnstrinn stillingen rykker opp til ut fra antall år i stillingen. De lønnstrinn som til enhver tid benyttes, følger av en lønnstabell.