Negative konsekvenser ved flytting av ansvar for hjelpemidler i bolig

Negative konsekvenser ved flytting av ansvar for hjelpemidler i bolig

En utredning fra Menon Economics viser åpenbare negative virkninger knyttet til Hjelpemiddelutvalgets forslag.

Overføring av tekniske hjelpemidler i bolig blir et nyttetap for samfunnet og for brukerne. Dette bekreftes i en uavhengig samfunnsøkonomisk vurdering gjort av Menon Economics (nytt vindu) og publisert i rapporten «Konsekvenser av å flytteansvaret for hjelpemidler i bolig». (nytt vindu) Menon har grundig beskrevet samfunnsøkonomiske konsekvenser av flertallet i Hjelpemiddelutvalgets forslag om å flytte boligtekniske hjelpemidler fra folketrygden/Nav til kommunene.

Om hjelpemiddelutvalgets arbeid

Konklusjonene til Menon Economics

"Flertallet i hjelpemiddelutvalgets motivasjon med forslaget til endring er god. Trolig vil det være samfunnsøkonomiske nyttegevinster ved å gi kommunene sterkere insentiver til å tilrettelegge for universell utforming og tilgjengelighet ieksisterende boligmasse.

Vår samlede vurdering er imidlertid at det er svært usikkert om en nedbygging av dagens rettighetsbaserte hjelpemiddelordning er et godt tiltak for å oppnå dette. Vikan med ganske høy sikkerhet fastslå at dette vil medføre et nyttetap for samfunnet og for brukerne. Både tilknyttet kvaliteten på tilbudet, samt økte ressurskostnader for både bruker og kommune."

Hele oppsummeringen og rapporten fra Menon

Menons uavhengige, samfunnsøkonomiske vurdering er gjort på oppdrag av Norges Handikapforbund, Ergoterapeutene og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon med finansiell støtte fra Stiftelsen Sophies Minde.

Solid støtte til vårt standpunkt

- Dette gir solid støtte for Ergoterapeutenes standpunkt som er å bevare en folketrygdbasert hjelpemiddelordning for å sikre aktivitet og deltakelse for alle, sier forbundsleder Ness. Han er glad mange medlemmer har engasjert seg i høringssvar lokalt og oppfordrer flere kommuner og medlemmer til å gi høringssvar innen 20.mai.

Slik kan du bidra med høringssvar

Ergoterapeutene ferdigstiller sitt høringssvar denne uka.

Print