Lovfestet rett til hjelpemidler kan slå sprekker

Bilde av to gutter på en togstasjon. Den ene i rullestol. Den andre gående.

Vi er bekymret når Hjelpemiddelutvalget vil redusere rettigheter i folketrygden til tilskudd fra Husbanken og kommunene.

Ergoterapeutene har nå avgitt sitt høringssvar på Hjelpemiddelutvalgets rapport (nytt vindu) til Arbeids- og sosialdepartementet. Saken ble sist behandlet av forbundsstyret sist uke.

I høringssvaret heter det blant annet:

"Ergoterapeutene mener det er en riktig og viktig forutsetning at rapporten tar utgangspunkt i brukeren av hjelpemidlene. Rapporten understreker viktigheten at hjelpemidler og tilrettelegging gir muligheter til deltakelse og mestring, samt at tilgang til hjelpemidler er god samfunnsøkonomi. Det er gledelig at utvalget ønsker å videreføre kompensasjonsprinsippet og lovfestede rettigheter i folketrygden.

Det er derfor paradoksalt og bekymringsfullt når flertallet i utvalget likevel ønsker å slå sprekker i de lovfestede rettighetene, ved overføring av ansvar fra folketrygden til tilskuddsordninger fra Husbanken/kommunene".

Dette bekymrer Ergoterapeutene og kommenteres nærmere i høringssvaret.

Menon Economics-rapport: Negative konsekvenser ved flytting av ansvar for hjelpemidler i bolig

Konstruktive forslag til endringer

Ergoterapeutene ser også positive forslag fra Hjelpemiddelutvalget

"For øvrig er Ergoterapeutene godt fornøyd med forslag til forenklinger og effektivisering som gir kortere ventetid der bedre IKT-løsninger er helt påkrevet. Det er særs viktig at det påpekes behov for tilrettelegging og hjelpemidler i det ordinære utdannings- og arbeidslivet.

Som rapporten nevner, er det nødvendig med en økning av ergoterapeuter i kommunene – uansett om flere oppgaver overføres til kommunene eller ikke."

Fortsatt mulig å gi høringssvar

Det er fortsatt mulighet til å avgi høringssvar. Siste frist er 21.mai.

Bli hørt om fremtidens hjelpemiddelformidling

Print