Arbeidsplassvurdering

NAV har fra og med 1. januar 2001 anledning til å honorere ergoterapeuter som påtar seg å foreta arbeidsplassvurdering på oppdrag fra NAV. Oppdraget består i et besøk på arbeidsplassen, og eventuelt en funksjonsundersøkelse dersom ergoterapeuten ikke har forhåndskjennskap til arbeidstakeren.

Hvem kan ta initiativ til arbeidsplassvurderingen?

Alle partene kan ta initiativ til en arbeidsplassvurdering - arbeidstakeren, arbeidsgiver, behandlende fysioterapeut, NAV eller sykemelder. Med sykemelder menes fastlege, manuellterapeut eller kiropraktor. Ordningen er en frivillig ordning og forutsetter at den sykmeldte selv er interessert.

Hvem kan få tilbudet?

Oppdrag fra NAV er et tiltak som kan benyttes overfor arbeidstakere som står i fare for å bli sykemeldt, mottar sykepenger, rehabiliteringspenger eller delvis uførepensjon. Det er en forutsetning at bedriften ikke har egen bedriftshelsetjeneste eller er tilknyttet fellesordning. Videre er ordningen avgrenset mot saker der kommunehelsetjenesten har ansvaret for koordinering av rehabiliteringsopplegget. Denne ordningen gir NAV mulighet til å bidra med faglig bistand for å få vurdert tiltaksmuligheter på arbeidsplassen, der behovet for slike vurderinger ikke dekkes på annen måte.

Les mer om ordningen på NAVs hjemmesider

Kompetansekrav til ergoterapeuten

Ergoterapeuter som skal foretaarbeidspassvurdering for NAV må tilfredsstille minst ett av følgende krav:

  • Godkjenning som ergoterapispesialist i arbeidshelse eller andre relevante spesialiteter innen   spesialistordningen for ergoterapeuter.
  • Minst 3 års arbeidserfaring i minst 50% stilling innen arbeidshelseområdet, foreksempel i bedriftshelsetjeneste, ved arbeidslivssentre eller lignende.
  • Arbeidshelserelevant etter og videreutdanning/kurs av minst 1 ukes/30 timer varighet eller tilsvarende

Oversiktover godkjente ergoterapeuter

Ergoterapeutene har fått ansvar for åajourføre fylkesvise oversikter over godkjente ergoterapeuter. NAV- kontorenebruker denne oversikten når de skal skaffe ergoterapeuter til å ta oppdrag. Detkan likevel være lurt å ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor og gi beskjed omat du er godkjent og ønsker oppdrag.

Se oversikt

Hva er honoraret?

Honoraret er for tiden 626.- kroner for første time (endret 1.juli 2013). Honorar dekkes etter takst L20*2 per time fra 1.juli 2013. Skyssgodtgjørelse gis i tillegg.Veiledet tidsbruk er stipulert til inntil fire timer for funksjonsundersøkelse, arbeidsplassbesøk og rapportskriving.

Rapportskjema

Ved bruk av ordningen arbeidsplassvurderingen, skal ergoterapeuten rapportere til NAV. Se rapportmal

 

Print