Yrkesetiske retningslinjer

Ergoterapeuter arbeider for et åpenhet og et inkluderende samfunn med retten til aktivitet og deltakelse for alle i et kulturelt mangfold (1). Kontinuerlig refleksjon over egen praksis er derfor nødvendig. En kompetent profesjonsutøver må kontinuerlig stille spørsmål og være kritisk til egen og andres tjenesteyting; er tjenesten adekvat og forsvarlig? Fordeles ressursene rettferdig og effektivt på kunnskapsbaserte måter til de som trenger tjenester? (2). Ergoterapeuter må være bevisste hvilke verdier som ligger til grunn for fagutøvelsen og samtidig være mottakelige for viten og verdier fra ulike perspektiv (3). Etiske refleksjoner er en hjørnestein i et demokratisk samfunn.

Ergoterapeutenes profesjonsetikk hele dokumentet (nytt vindu) 2017

Ergoterapeutenes yrkesetiske retningslinjer (nytt vindu), høsten 2017: