Konferanseinnlegg 2011

Her finner du konferanseinnlegg fra kurs gjennomført i 2011.

Temadager Teknologi og deltakelse 2. og 3. februar 2011

Teknologi er en del av hverdagen for alle, og for noen er teknologi en forutsetning for deltakelse. Regjeringen er opptatt av hvordan velferdsteknologi kan gi støtte til selvstendig liv. Ergoterapeuter må ha kunnskap om hverdagsteknologi og anvendelse av avansert teknologi. Temadagene ga kunnskap om teknologi for deltakelse og ergoterapeuters rolle i rådgiving og formidling. Temaene omhandlet teknologi som støtte til kommunikasjon, hukommelse, struktur og sikkerhet.

Politiske føringer og ny kunnskap om teknologi som støtte ved funksjonsbegrensninger ble presentert. Temadagene inneholdt eksempler på bruk av teknologi til ulike aktiviteter, teknologi i boliger samt etiske aspekter ved bruk av teknologi. Utstillingen ”Fremtidens alderdom” fra Teknologirådet sto i lokalet.

Møteplass Psykisk helse 9. og 10. februar 2011

Psykisk helse fremmes der livene leves. Dette berører ergoterapeuter som arbeider innen alle områder, arenaer og nivåer. For å kunne forstå hvordan psykisk helse påvirkes og hvordan den kan fremmes, er det nødvendig å forstå folks hverdagsliv. Temaene omhandelt blant annet hvordan psykisk helse ivaretas i forslag til de nye lovene, hverdagsliv, deltakelse og meningsfulle aktiviteter, arbeid som helsefremmende tiltak med mer.

Møteplass Folkehelse og Allmennhelse 16. og 17. mars 2011

Møteplass Folkehelse og Allmennhelse ble arrangert over 2 dager. Temaene dekket et stort spenn fra helsefremming til rehabilitering før pleie. Samhandlingsreformen, Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og Forslag til ny folkehelselov er aktuelle politiske virkemidler for å imøtekomme befolkningens behov for helsetjenester. Ergoterapeuter er mer sentrale enn noen gang, i følge fagsjef Toril Laberg.  

Temadager ledelse 22. og 23. september 2011

Temadager ledelse arrangeres 22. og 23. september 2011. Målet med temadagene er å gi deg som er leder økt kunnskap, inspirasjon og mulighet for nettverksbygging. Temadagene handler om Samhandlingsreformen, og viser hvordan nye organisasjoner gir nye muligheter for ergoterapeuter både i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Temadagene skal motivere til deltakelse i endringsprosesser og gi inspirere til endringsledelse overfor egne ansatte.

Programmet kan lastes ned ved å følge denne lenken.

 

Kurs Arbeidsdeltakelse

5. - 9. september 2011

Norsk Ergoterapeutforbunds fylkesavdelingen i Sør-Trøndelag arrangerer sammen med Norsk Ergoterapeutforbund sentralt nok et kurs; Kurset Arbeidsdeltakelse. Helsefremmende og forebyggende strategier med fokus på det fysiske arbeidsmiljø. Det har vært stor interesse for disse kursene og kurset var fullbukket lenge før påmeldingsfristen.

Kurset samt godkjentforprøve eller dokumentert tilsvarende kompetanse er opptakskrav forvidereutdanning innen Arbeidsdeltakelse; ”Helsefremmende og forebyggende strategiermed fokus på organisatoriske og psykososiale forhold ved arbeidsmiljøet” somgir 15 studiepoeng.

Kursplan Arbeidsdeltakelse kan lastes ned her (åpnes i eget vindu)

Progran for kurset lastes ned her (åpnes i eget vindu)

Temadager Ledelse

Norsk Ergoterapeutforbunds Temadager Ledelse 2011 omhandler Samhandlingsreformen, og endringer den vil medføre for ergoterapeuter, både i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Målgruppen er ergoterapeuter som er ledere, på alle nivåer, og hensikten er økt kunnskap, inspirasjon og nettverksbygging. På temadagene skal ledere bli tryggere på hvordan de kan delta i endringsprosesser og motivere ansatte til endring.

Programmet kan lastes her. (Åpnes i nytt vindu)

 

 

Etablering av privat praksis

23. november 2011

Stadig flere ergoterapeuter tar konsulentoppdrag og flere etablerer eget firma. Dette er et kurs for ergoterapeuter som vurderer å lage sin egen drømmejobb og trenger å vite mer om hvordan en starter opp. Norsk ergoterapeutforbund ønsker å bidra til at flere ergoterapeuter benytter sin ergoterapikompetanse når de etablerer egen bedrift.

Mange mennesker som er påført alvorlige skader etter en ulykke eller feilbehandling, vil kunne rette erstatningskrav mot skadevolder/forsikringsselskap/Norsk Pasientskadeerstatning. Ergoterapeuters fagkunnskaper på dette området blir stadig oftere etterspurt for å kartlegge omfag av den skadelidtes behov for hjelp og bistand og ekstrautgifter vedkommende har blitt påført i denne forbindelse.