Konferanseinnlegg 2010

Her finner du konferanseinnlegg fra kurs gjennomført i 2010.

Møteplass Somatisk helse 17.02.2010

Møteplass Somatisk helse hadde undertittelen Prioriteringer - hvordan og hvem? Forslagene i samhandlingsreformen vil medføre endret fordeling av oppgaver mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten. Hvem skal behandles hvor? Hva slags behandling skal de motta? Hvordan kan ergoterapeuter bidra i prioriteringesdebatten?

30 ergoterapeuter deltok på Møteplass Somatisk helse, som ble arrangert i Lakkegata. Her kan du laste ned programmet (nytt vindu).

 

Møteplass Ledelse 18.02.2010

Møteplass Ledelse hadde undertittelen Ledelse i endringstider. Samhandlingsreformen vil medføre endringer, både i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Hvordan kan endringene benyttes til å utnytte ergoterapiressursene best mulig? Hvordan skal ergoterapeutenes ledere bidra konstruktivt inn i endringsprosessene?

30 ergoterapeuter som er ledere på ulike nivåer, deltok på Møteplass Ledelse, som ble arrangert i Lakkegata. Her kan du laste ned programmet (nytt vindu).

 

Møteplass Arbeidshelse 19. og 20. mai 2010

Møteplass Arbeidshelse hadde bedriftshelsetjeneste som tema på første dag og inkludeerende arbeidsliv den andre dagen. Bedriftshelsetjenesten ble valgt fordi det i år har kommet en ny godkjenningsordning av bedriftshelsetjenester. Med utgangspunkt i kravene til godkjenning av bedriftshelsetjenesten ser vi at ergoterapeuter har mye å bidra med. Det er også forhandlet frem en  ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Hva betyr den nye IA-avtalen for ergoterapeuter var tema den andre dagen. Fokus ble rettet mot ergoterapeuters kjærnekompetanse som funksjonsvurderinger og aktivitetsanalyse. Det var over 40 deltakere fra fra hele landet samlet i Trondheim. Her kan du laste ned programmet (nytt vindu)

 

Høringskonferanse om hjelpemidler

Norsk Ergoterapeutforbund arrangerte sammen med FFO og Norges Handikapforbund mandag 10. Juni en meget vellykket høringskonferanse om hjelpemiddelutvalgets rapport. Utvalget har hatt i oppgave å komme med forslag til forbedringer i systemet for forvaltning og formidling av hjelpemidler. Rapporten NOU 2010: 5 Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering. Et helhetlig hjelpemiddeltilbud ble overrakt statsråd Hanne Bjurstrøm av lederen for utvalget Arnt Holte 4 mai i år.

Kurs Arbeidsdeltakelse 30.august - 3. september 2010

Norsk Ergoterapeutforbunds fylkesavdelingen i Oslo arrangerte sammen med NETFsentralt nok et vellykket kurs; Kurset Arbeidsdeltakelse. Helsefremmende og forebyggende strategier med fokus på det fysiske arbeidsmiljø. Det har vært stor interesse for disse kursene og kurset var fullbukket lenge før påmeldingsfristen.

Kurset samt godkjentforprøve eller dokumentert tilsvarende kompetanse er opptakskrav forvidereutdanning innen Arbeidsdeltakelse; ”Helsefremmende og forebyggende strategiermed fokus på organisatoriske og psykososiale forhold ved arbeidsmiljøet” somgir 15 studiepoeng.

Program

På kursets siste dag kunne de som ønsket det få informasjon om; hvordan etablere enkeltmannsforetak og skatteregler ved Paul Bø fra Næringsetaten i Oslo kommune.Se innlegget

Dokumentasjon og Lovverket ved Lone Storgaard, ergoterapeut og selvstendig næringsdrivende. Se innlegget

 

Møteplass Barns helse 13. og 14. oktober 2010

Møteplass Barns helse omhandlet helsefremmende og forebyggende arbeid er avstor betydning både for barn og unges livskvalitet og for samfunnet som helhet.Likevel satses det i dag i altfor liten grad påforebyggende og helsefremmende arbeid innen området oppvekst, barndom og ungdomsalder. Hva fremmer gode oppvekstvilkår og gode rammer rundt dagens barn og unge? Hvordan kan ergoterapeuter bidra til å fremme deltakelse og inkludering, og hindre utstøting og marginalisering?