Hva må jeg oppdatere meg i?

Skjema til selvvurdering

Skjemaet tar utgangpunkt i de europeiske ergoterapikompetanser beskrevet av ENOTHE og COTEC. Dette kan være en selvrefleksjon, eller brukes som forberedelse til eks. medarbeidersamtale, og kan være et nyttig utgangspunkt for å synliggjøre egne ressurser og områder for utvikling.

Selvvurdering

Ressurser og områder for utvikling

Mål og muligheter

Hva kan arbeidsplassen tilby, hva kan du gjøre selv?

Kunnskap i ergoterapi
Ergoterapeuten kan
1. forklare grunnleggende teoretiske begreper i ergoterapi, særlig menneskets aktivitetsnatur, og menneskets aktivitetsutføring
2. forklare det dynamiske forholdet mellom aktivitetsutføring, helse og velvære
3. syntetisere og anvende relevant kunnskap fra biologisk, medisinsk, psykologisk, sosial, og teknologisk vitenskap samt aktivitetsvitenskap sammen med teorier om aktivitetsutføring og deltagelse
4. analysere kompleksiteten av anvendte teorier og forskning i relasjon til aktivitetsutføring, i en stadig skiftende samfunnsmessig kontekst
5. engasjere og påvirke andre i rasjonelle og resonnerende diskusjoner relatert til menneskelig aktivitet og ergoterapi
Ergoterapiprosesser og profesjonell resonnering
Ergoterapeuten kan
1. arbeide i partnerskap med individer og befolkningsgrupper med bruk av aktivitet i helsefremming, forebygging, re/habilitering og behandling for å fremme deltagelse, helse og velvære
2. velge, tilpasse og anvende egnede teorier, praksismodeller og metoder for å imøtekomme aktivitet- og helsebehov hos individer/befolkningsgrupper
3. anvende profesjonell og etisk resonnering effektivt gjennom hele ergoterapiprosessen
4. muliggjøre det terapeutiske potensiale i aktivitetsutføring ved bruk av aktivitetsanalyser og synteser
5. tilpasse og anvende ergoterapiprosessen i nært samarbeid med individer/befolkningen
6. arbeide for tilgjengelige og tilpassede omgivelser, samt fremme rett til aktivitetsdeltagelse
7. samarbeide med befolkningsgrupper og borgere for å fremme helse og velvære gjennom aktivitet og deltagelse i hverdagslivet
8. aktivt søke, kritisk evaluere og anvende ulik informasjon og evidens, for å sikre at ergoterapipraksis er oppdatert og relevant for brukeren
9. kritisk vurdere ergoterapipraksis for å sikre at fokus er på virksomhet og aktivitetsutføring
Profesjonelt samarbeid og partnerskap
Ergoterapeuten kan:
1. arbeide i samsvar med prinsippene for klientsenteret praksis
2. bygge et terapeutisk forhold/partnerskap som grunnlag for ergoterapiprosessen
3. skape er samarbeidende partnerskap, konsultere og gi råd til klienter, omsorgspersoner, teammedlemmer og andre aktuelle partnere om muliggjøring av aktivitet og deltagelse
4. samarbeide med klienter for å forsvare deres rett til å få dekket behov for aktivitet og deltagelse
5. verdsette og respektere individuelle ulikheter, kulturelle overbevisninger og vaner, og deres innflytelse på aktivitet og deltagelse
Profesjonell selvbestemmelse og ansvar
Ergoterapeuten kan:
1. utarbeide, ivareta og vurdere dokumentasjon av ergoterapiprosessen
2. arbeide i samsvar med lokal/regional/nasjonal/Europeisk politikk og retningslinjer, profesjonelle standarder og arbeidsgiveres reguleringer
3. vise kontinuerlig livslang læring for å fremme ergoterapi
4. praktisere etisk forsvarlig, respektere klienter, og ta hensyn til retningslinjer og faglig kodeks for ergoterapeuter
5. vise trygghet i å administrere seg selv, selvoppfattelse, og kunnskap om egne begrensninger som ergoterapeut
Forskning og utvikling i ergoterapi/aktivitetsvitenskap
Ergoterapeuten kan:
1. identifisere behovet for forskning i emner relatert til menneskelig aktivitet, ergoterapi og aktivitetsvitenskap og formulere relevante forskningsspørsmål
2. vise ferdigheter i selvstendig søk, kritisk vurdering og integrering av forskningslitteratur og annen relevant informasjon
3. forstå, velge og forsvare forskningsdesign og metoder som er hensiktsmessig i forhold til menneskelig aktivitet, inkludert etiske hensyn
4. tolke, analysere, syntetisere og kritisere forskningsresultater
5. utvikle kunnskap om menneskelig aktivitet og ergoterapipraksis, sett i forhold til nye utfordringer lokalt, sosialt og helsemessig
6. formidle forskningsresultat til relevante interessenter
Administrasjon og markedsføring av ergoterapi
Ergoterapeuten kan:
1. bestemme og prioritere ergoterapiytelser
2. forstå og anvende prinsipper for ledelse av ergoterapiytelser, inkludert kostnadseffektivitet, administrasjon av ressurser og materiell, og dokumentering av ergoterapiytelsen
3. engasjere seg i en kontinuerlig evalueringsprosess av kvalitet på ergoterapiytelser med hensiktmessig involvering av klienter, samt formidling av evalueringsresultatet til involverte parter
4. ta en proaktiv rolle i utvikling, forbedring og markedsføring av ergoterapi
5. forholde seg til utviklingen av rammebetingelser for ergoterapiytelsen både på samfunnsnivå og helse- og sosialtjenesten, inkludert nasjonal og internasjonal lovgivning

Nils Erik Ness august 2008