Faglig oppdatering

Publisert 27 oktober 2008

 

(Linker åpner i egne vinduer)

Det stilles krav til helsearbeideres (og dermed ergoterapeuters) evne til å begrunne praksis. Samfunnet stiller krav til kvalitet i helsetjenesten bl.a. uttrykt gjennom Lov om helsepersonell. Brukerne har et selvsagt krav på kvalitet, medvirkning og informasjon, noe som også er uttrykt gjennom Lov om pasientrettigheter. Pasienter eller borgere ergoterapeuter møter er dessuten i økende grad bevisste og har selv søkt kunnskap om egen helse og tjenester. Disse utfordringene må ergoterapeuter møte ved faglig oppdatering, noe som også vil gi trygghet i yrkesutøvelsen og tilfredsstille ergoterapeutens egen faglige og personlige utvikling.

En modell som viser kunnskapsbasert ergoterapi som muliggjøring av deltagelse og aktivitet basert på borgerens preferanser og ønsker, ekspert- og erfaringsbasert viten og systematisk innhentet forskning.

Hva som er relevant kunnskap for begrunnelse kan diskuteres. Diskusjoner om begrepet kunnskapsbasert praksis (eller evidensbasert praksis) har gått i alle helsefaggruppene både nasjonalt og internasjonalt. (Illustrasjon fra Kunnskapssenteret.) Ergoterapeutene forstår kunnskapsbasert ergoterapi som muliggjøring av deltagelse og aktivitet basert på borgerens preferanser og ønsker, ekspert- og erfaringsbasert viten og systematisk innhentet forskning. Dette innebærer en resonneringsprosess med en integrering av ulik kunnskap:

  • Brukerkunnskap
  • Ekspert- og erfaringskunnskap
  • Forskningskunnskap

Denne kunnskapen står i ulike samfunnsmessige kontekster slik at kunnskap om eks. lover, faglige og etiske retningslinjer, organisering av helse- og sosialtjenester også utgjør en nødvendig kunnskapsbase i tjenesteyting.

Ergoterapeuten må derfor utvikle beste praksis ved å

  • stadig utvikle evne til brukersamarbeid, brukerdeltagelse og metoder for å bygge på relevant kunnskap fra brukeren og erfarne brukergrupper og brukerorganisasjoner
  • reflektere over egen erfaring og søke kunnskap hos eksperter og kollegaer innen fagområdet eks. gjennom faglige nettverk, kursing, videreutdanning, fagbøker og tidsskrifter
  • utvikle evne til å søke etter, lese og kritisk vurdere relevant forskning, og selv kritisk vurdere redskap og metoder som benyttes i praksis

Det er viktig å holde fast at ergoterapipraksis baseres på alle aspektene av kunnskap